Lugupeetud reisija,

Vabandame kõikide ebamugavuste pärast, mida Te seoses lennuveo ebakorrapärasuste nagu lennu tühistamine, pikk hilinemine või Teile kinnitatud broneeringuga lennul ülemüüdud reisist tingitud lennuveost keeldumise tulemusena kohata võite. Kooskõlas Euroopa Liidu määrusest EC 261/2004 tulenevatest eeskirjadest on Teil sõltuvalt reisil esinevatest häiretest õigus teenustele ja/või rahalisele hüvitisele. Allpool leiate Te väljavõtte Nordica lennukitega teostavate reisijatevedude selliste häirete esinemise olukordades rakendust leidvatest käesoleval hetkel kehtivatest seadusnormidest.Euroopa Liidu määruse EC261/2004 täielik tekst on saadaval SIIN.

Kohaldamisala

Säte puudutab:

 • reisijaid, kes lendavad välja Euroopa Liitu kuuluva lennuettevõtte lennukiga Euroopa Liidus paiknevast lennujaamast
 • Euroopa Liidu välisest lennujaamast Euroopa Liidu tingimusel, et Te ei ole hüvitisi ja teenuseid juba eelnevalt väljaspool Euroopa Liidu piire kätte saanud;
 • ainult antud lennule kinnitatud broneeringut omavatele reisijatele;
 • ainult reisijatele, kes jõuavad õigeaegselt lennu registreerimisele (välja arvatud lennu tühistamise korral) või kui reisijate pardalemineku aega pole antud, 45 minutit enne lennuplaanis toodud lennuki väljalennu aega;
 • ainult üldligipääsetava hinnaga ostetud pileteid omavatele reisijatele.

Hilinemine

Euroopa Liidu eeskirja mõistes esineb hilinemine juhul, kui lennureis viibib pikemate kui 3500 km lendude puhul lennuplaanis antud väljalennu aja suhtes neli tundi. Vahemikus 1500-3500 km pikkusega nagu ka Liidu- siseste pikemate kui 1500 km lendude puhul kolm tundi ja kaks tundi kuni 1500 km pikkuste lendude puhul. Kui nähakse ette märkimisväärset hilinemist on reisijatel ooteajal õigus hoolitsusele. Osutatavate teenuste alla kuuluvad söök ja jook ooteaja pikkusele vastavates kogustes, vajadusel hotellimajutus, koos kohalesõidu kulude katmistega ning kaks lühikest telefonikõnet või kaks lühikest faksi või e-maili. Reisijad võivad sellist hoolitsust ooteajal mitte saada, kui selle tagamine põhjustab veel pikema hilinemise. Kauem kui viis tundi kestva hilinemise korral on Teil seitsme päeva jooksul õigus kasutamata jäänud piletiosa eest, kui Teil ei õnnestu jõuda kavandatud reisisihtkohta juba kasutatud piletiosa eest raha tagasi saada ja kui see on kohaldatav, õigus tagasilennule lennujaama, millest Te oma reisi alustasite.  Lisaks sellele, kui sihtlennujaama saabumine hilineb üle kolme tunni on Teil õigus hüvitisele tingimusel, et hilinemine ei tulene erakorralistest asjaoludest, mida ei oleks suudetud vältida isegi siis kui oleks kasutusele võetud kõik vajalikud meetmed. Sellised asjaolud võivad eelkõige esineda poliitiliselt ebastabiilsetes oludes, asjaomase lennu tegemiseks sobimatute ilmastikutingimuste tõttu, turvalisuse ohu, ettenägematute lennuohutusega seotud vajakajäämiste ning streikide korral, mis mõjutavad tegutseva lennuettevõtja toimimist.

Lennukipardale mittelubamine

Juhul kui reisijate arv ületab kohtade arvu lennukis ja lennureisile, millele Te kinnitatud broneeringut omate, Teid ei lubata on Teil õigus hoolitsusele nii nagu on toodud ülalpool seoses hilinemistega. Lisaks sellele on Teil õigus võimalikult lühikese aja jooksul oma sihtlennujaama jõudmiseks oma reisimarsruudi võrreldavatel tingimustel muuta. Sõltuvalt vabade kohtade arvust võite hoolitsuse asemel valida sihtjaama jõudmiseks hiljem väljuva muudetud marsruudi, paraku jäävad sel juhul toitlustuse, majutuse ja majutuspaika sõidu kulud Teie enda kanda. Kui Te muudetud marsruudiga reisi kasuks ei otsusta on Teil õigus raha tagasi saada nii nagu on seoses hilinemisega ülalpool määratletud. Juhul, kui Teid ei lubata broneeritud lennule on Teil õigus hüvitisele, mille võib välja maksta tšekina, kanda Teie pangakontole või Teie nõusolekul vautšerina. Hüvitise suurus sõltub lennuplaanis anud reisi marsruudi pikkusest ja Teile pakutavast asenduslennust.

Lennu tühistamine

Kui lend, millele omate kinnitatud broneeringut, tühistatakse on Teil samuti nagu ülalpool määratletud õigus muuta marsruuti, saada hoolitsust, raha tagasi ja hüvitist. Materiaalset hüvitist ei eraldata, kui lennu tühistamine tuleneb erakorralistest asjaoludest, mida ei oleks suudetud vältida isegi siis, kui oleks võetud kõik vajalikud meetmed. Samuti ei kehti õigus hüvitisele juhtudel, kui reisijat on lennu tühistamisest teavitatud:

 • vähemalt 14 päeva enne lennuplaanis antud väljalennu tähtaega;
 • 14-7 päeva enne kavandatud väljumisaega ning Teile on pakutud võimalust teekonda muuta, mis võimaldab välja lennata mitte rohkem kui kaks tundi enne kavandatud väljumisaega ja jõuda lõppsihtkohta hiljemalt neli tundi pärast kavandatud saabumisaega;
 • vähem kui seitse päeva enne kavandatud väljumisaega ning Teile on pakutud võimalust teekonda muuta, mis võimaldab välja lennata mitte rohkem kui üks tund enne kavandatud väljumisaega ja jõuda lõppsihtkohta hiljemalt kaks tundi pärast kavandatud saabumisaega.

Hüvitise suurus

Hüvitise suurus on:

 • 250 € ulatuses kõikide kuni 1 500 kilomeetri pikkuste lendude puhul,
 • 400 € ulatuses kõikide üle 1 500 kilomeetri pikkuste ühendusesiseste lendude ning kõikide muude 1 500– 3 500 kilomeetri pikkuste lendude puhul,
 • 600 € ulatuses kõikide muude kui eelnevates punktides nimetatud lendude puhul.

Kui Teile pakutakse asenduslendu, mille lennuplaanis toodud saabumisaeg kuni 1500 km pikkuste lendude korral ei ületa kahte tundi või 1500 km kuni 3500 km pikkuste lendude kolm tundi ning neli tundi kõikide muude lendude puhul võidakse ülaltoodud määrasid poole võrra vähendada ja need on siis vastavalt 125 €, 200 € ja 300 €.

Kaotate võimaluse neid õigusi kasutada, kui Teid ei ole pardale lubatud mõjuvatel põhjustel nagu tervislikel, üld-või operatiivohutuse seisukohalt olulistel või ka ebaõigete reisidokumentide korral.

Lennureisil, millel reisijate arv ületab kohtade arvu vabatahtlikult koha loovutamise korral on Teil õigus seadusega määratlemata hüvitisele. Võimalikult kiiresti sihtlennujaama jõudmiseks on Teil lisaks sellele õigus reisija teise lennuga või, niivõrd kui võimaldab vabade kohtade saadavus, valida hilisema väljalennu aja või saada piletiraha tagasi.

Reisiklassi muutmine

Kui olete saanud lennukis koha piletil märgitust madalamasse klassi, on Teil õigus seitsme päeva jooksul hüvitist saada. Hüvitise suurus sõltub marsruudi pikkusest ja marsruudi lõigust, mille jooksul reisiklassi alandamine aset leidis. Hüvitise suurus esitatakse antud marsruudi lõigu hinnast protsendina:

 • 30% kuni 1500 km pikkuste marsruutide korral,
 • 50% 1500 kuni 3500 km pikkuste lendude korral,
 • 75% enam kui 3500 km pikkuste lendude korral.

Kooskõlas Euroopa Liidu eeskirjadega on võimalik leida  allpool olevalt veebiaadressil reisijate õiguste eest vastutavate siseriiklike ametkondade nimekirja: http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/air/doc/2004_261_national_enforcement_bodies.pdf

 

Juhul, kui Te ei ole Nordica esindajate teenindusega rahul avaldame allpool kaebuste osakonna aadressi, millele ootame Teie tagasisidet. https://www.nordica.ee/et/ettevottest/kontaktid/kaebuse-esitamise-vorm/

EC261/2004 realiseerimise ja järelvalve ja sellest tulenevate reisijate õiguste järgmise eest vastutava riikliku institutsiooni nimetus ning aadress.

 

Tarbijakaitseamet,

Pronksi 12,10117 Tallinn,  Eesti

e-mail info@tarbijakaitseamet.ee